คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุนำเสนอผลงานวิจัยด้านไม้ในงาน MSAT-9