ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุนำเสนอผลงานวิจัยด้านไม้ในงาน MSAT-9นักวิจัยซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ (WRWU) จากสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ไม้ฯในงาน The 9th International Conference on Materials Science and Technology จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center, MTEC) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ

ทีมวิจัยที่นำเสนอผลงานด้านไม้และการใช้ประโยชน์ไม้ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Quality Drying of Lumber: From Laboratory to Industry (Invited speaker ในสาขา Materials Technology for Environment) https://www.mtec.or.th/msat-9/index.php/speakers

2. ดร.สุธน ศรีวะโร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Structure and Factors Affecting Mechanical Properties of Bamboo

3. อาจารย์ สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Dowel Bearing Strength of Rubberwood

4. ผศ.สถาพร จันทวี นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Design and Construction of a Restoring Force Measuring Apparatus for Assessment of Internal Stress Within Kiln-dried Lumber

5. นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of Cell Wall Constituents on Internal Stress Generation during Drying of Lumber Prepared from Rubber Tree Trunks

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารของงานประชุมได้ที่ https://www.mtec.or.th/msat-9/index.php


TOP