ข่าวเด่น

อธิการบดีสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แก่ ฯพณฯ ดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ณ ภัตตาคาร Le Vendôme ถนนสุขุมวิท

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหารและรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานครเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันได้เข้าเยี่ยมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธธยาวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน และคุณอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปสำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 เพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณพนิดา ไพศาลยกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณภูมิรักษ์ ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ คุณดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 คุณอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 2 และคุณศรัญญา เมนะพันธุ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ ในโอกาสนี้ได้อวยพรปีใหม่และขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมาเวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคุณอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

เวลา 16.00 น. รักษาการแทนอธิการบดี เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ คุณยศ เด่นไพศาล ประธานกลุ่มบริษัท President ณ ที่พัก ถนนวรจักร มอบกระเช้าและอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP