ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดช่องทางตีพิมพ์ใน TCI และ SCOPUS

สัปดาห์ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมโยงการสัมมนาและประชุมวิชาการ กับ การตีพิมพ์ในวารสาร เพื่อยกระดับและเผยแพร่ผลงานในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ


คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว และสนใจเผยแพร่ผลงานในวารสารด้วย สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร ดังต่อไปนี้


1) วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (indexed in TCI) http://abcjournal.trf.or.th/
2) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (indexed in TCI) http://socjourn.wu.ac.th
3) สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ http://cultural.wu.ac.th/
4) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://jli.wu.ac.th/
5) Walailak Journal of Asian Studies http://wuasianjournal.webs.com/
6) Walailak Journal of Science and Technology (indexed in Scopus, TCI) http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst


โดยระบุในจดหมายนำส่ง (Cover Letter) ว่าเป็นการเขียนบทความฉบับเต็มจากบทคัดย่อที่ร่วมการประชุมใด
----------------------------


กำหนดการสัมมนาและประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1) วันอาทิตย์ที่ 26 - จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 การสัมมนาวิชาการ Functional Materials & Nanotechnology จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี http://www.funtechwu.com/
2) วันจันทร์ที่ 27-อังคารที่ 28 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5 จัดโดยส่วนส่งเสริมวิชาการ และเครือข่าย เว็บไซต์การประชุม http://alc.wu.ac.th
3) วันอังคารที่ 28-พุธที่ 29 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) จัดโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่าย เว็บไซต์การประชุม http://issaa.wu.ac.th/ หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2560
4) วันอังคารที่ 28 – พุธที่ 29 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5 The 5th National and International Conferences on Medical Technology จัดโดย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และเครือข่าย เว็บไซต์การประชุม http://mtc.wu.ac.th หมดเขตส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ 2560
5) วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 การสัมมนาวิชาการ International Academic Network จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์ https://www.facebook.com/iaowalailak/
6) วันพฤหัสบดีที่ 30-ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา และเครือข่าย เว็บไซต์การประชุม http://research.wu.ac.th หมดเขตส่งผลงานแล้ว 
7) วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 การสัมมนาวิชาการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน รับผลงานทางอีเมลล์ jeerangkan.wu@gmail.com จนถึง1 กุมภาพันธ์ 2560


TOP