วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ตีพิมพ์ออนไลน์แล้ว