ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 (Deadline:20/01/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยมีประเภทรางวัลดังนี้

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล
จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3565, 0-7567-3566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1696

แบบขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1697  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP