ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ
“Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

สาขาที่เปิดรับบทความ ประกอบด้วย การจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Creativity’s Value and Innovation” (มีรางวัล Best Paper Awards และ Best Poster Awards)


***มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการ*** WMS Journal of Management (TCI 1)

WMS จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์


1. ส่งบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
2. เข้าร่วมงานและฟังบรรยายพิเศษ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์
075-672-227 (ส่งบทความ) คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
075-672-208 (ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ) คุณวิจิตรา ทองเทพ
075-672-201 (ข้อมูลทั่วไป/การเดินทาง/ที่พัก) คุณติยาพร ชูช่วย

โทรสาร: 075-672-202
ลงทะเบียน: https://goo.gl/G9zE0i
อีเมล: wms.walailak@gmail.com
เว็บไซต์: http://www.wmsconference.net
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/WMSConferenceการลงทะเบียนและชำระเงิน [ กระเป๋า+แฟลชไดรฟ์ 8 GB+อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์]

 • การชำระเงิน กรณีนำเสนอบทความวิจัย

- ชำระเงินภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 1,500 บาท
- ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2560 2,000 บาท

 • การชำระเงิน กรณีเข้าร่วมประชุมและฟังบรรยายพิเศษ
  - ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2560 1,000 บาท
  - ชำระเงินภายใน 5 พฤษภาคม 2560 1,500 บาท

 • การโอนเงิน
  - โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 828-0-57473-5

ชื่อบัญชี “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ”

 • แจ้งการชำระเงินที่ อีเมล: wms.walailak@gmail.com
 • สอบถามเรื่องการชำระเงิน โทร. 075-672-241 คุณลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

TOP