ข่าวทั่วไป

ขอเลื่อนประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เรียนเชิญหน่วยงานองค์กรต่าง ๆเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น
ในการนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ขอแจ้งเลื่อนการประชุมไปก่อน ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการการประชุมให้ทราบในภายหลัง

TOP