ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   พ.ศ. 2535

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์ 

       - สามารถเขียนโปรแกรมสร้างเวปเพจได้

       - มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี

       - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ 

       - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก

       - มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน  และมีทัศนคติเชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   

 

        ภาระงาน  :  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานธุรการของโครงการฯ ดังนี้ 

           1. งานธุรการ  งานเอกสารของหน่วยงาoทั้งด้านพัสดุ การเงิน และงานบุคคล เป็นต้น

           2. งานผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

           3. งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

           4. งานการประชุมทั้งหมดของหน่วยงาน

           5. ดูแลเวปเพจของหน่วยงาน

           6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

        3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

        3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

        3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

       3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.  อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  17,400 บาท  

 

5.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

 

6.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

       -  สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       -  สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2542

 

7.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

        7.1  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์ 0-7567-3704  โทรสาร 0-7567-3708  หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248  หรือสามารถ Download  ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html 

    7.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป

       7.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ 

        7.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

        7.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

        7.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ

        7.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

 

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น  และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น 

 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

 

8.  การสมัคร

       8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท   ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   ตั้งแต่วันที่ 10-20 มกราคม 2560  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

    8.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร    ตั้งแต่วันที่ 10-20 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

9.  การคัดเลือก        

        มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

        ขั้นตอนที่ 1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  ได้แก่  วุฒิการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่  

        ขั้นตอนที่ 2   มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก        

       -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกราคม 2560      

    -  กำหนดการสอบสัมภาษณ์    จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

       -  ประกาศผลการคัดเลือก       จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

       หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

 

11.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

        11.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        11.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

       11.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

        11.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

 


TOP