ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   พ.ศ. 2535

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ

       - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง

      - มีทักษะความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

      - มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

      - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

      - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 

    

      ภาระงาน

          1. ประสานงานการจัดทำหลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

          2. ประสานการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น การโต้วาที การพูดในที่สาธารณะ จดหมายข่าวภาษาอังกฤษทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

          3. สนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสถาบันภาษาฯ

          4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อมาปฏิบัติการสอนประจำสถาบันภาษาฯ 

          5. ประสานเพื่อการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษา (เช่น TOEFL, TOEIC, IELTS)

         6. แปลเอกสาร บทความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย 

          7. ดูแล Website ของสถาบันภาษาฯ (โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดอบรมการทำ Website โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WordPress) 

         8. งานบริหารทั่วไปประจำสถาบันภาษาฯ  เช่น งานผลิตเอกสารและข้อสอบ  งานการเงินและพัสดุ  งานการประชุม  เป็นต้น 

          9. งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามความเหมาะสม 

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

        3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

        3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

        3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

         3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.  อัตราค่าจ้าง    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  17,400  บาท  

 

5.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

 

6.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

       -  สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       -  สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

 

7.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

        7.1  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์ 0-7567-3704  โทรสาร 0-7567-3708  หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248  หรือสามารถ Download  ใบสมัครได้ที่  http://dp2.wu.ac.th/form.html

    7.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป

       7.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ 

       7.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

       7.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

       7.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ

       7.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

 

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น  และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น 

 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

 

8.  การสมัคร

       8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท   ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2560  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

    8.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร    ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2560   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

9.  การคัดเลือก        

        มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

        ขั้นตอนที่ 1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  ได้แก่  วุฒิการศึกษา  และหรือประสบการณ์ ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่  

        ขั้นตอนที่ 2   มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก        

       -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกราคม 2560      

    -  กำหนดการสอบสัมภาษณ์    จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       -  ประกาศผลการคัดเลือก       จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

       หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

 

11.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

         11.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        11.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

       11.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

        11.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP