ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2535

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  สาขากายภาพบำบัด จากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
  • เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ต้องไม่หมดอายุในวันที่เรียกบรรจุ)
  • ไม่เคยถูกฟ้องร้องในคณดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือเทียบเท่า
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ทางคลินิกกายภาพบำบัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 

 

     ภาระงาน 

          1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

          2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกกายภาพบำบัดแก่นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         3. ดูแลเครื่องมือทางกายภาพบำบัดรวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกกายภาพบำบัดให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

         4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

       3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

       3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

       3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

       3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4.  อัตราค่าตอบแทน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 19,000 บาท

 

5.  เงื่อนไขการจ้าง     จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

        -  สัญญาแรก 2 ปี  โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน  และ/หรืออาจมีการ   ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี     

        -  สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

 

6.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

            ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

 

7.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร  

        7.1  ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   ตามแบบของมหาวิทยาลัย   ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7567-3704  โทรสาร 0-7567-3708  หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19    เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   โทร.0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248   หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html

    7.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี   จำนวน 2 รูป

      7.3  สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ

      7.4  สำเนาใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

      7.5  สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)  จำนวน 1 ฉบับ 

      7.6  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

      7.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1  ฉบับ

      7.8  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1  ฉบับ

      7.9  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1  ฉบับ

 

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น   และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

   

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

8.  การสมัคร

       8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร   ในอัตราฉบับละ 200 บาท     ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช    หรือหน่วยประสานงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพมหานคร    อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2560 เวลา 09.00–15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

    8.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช      หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ   ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2560  เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

9.  การคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

        9.1  ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่  คุณวุฒิและสาขาการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่

        9.2 ขั้นตอนที่ 2  มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้

   ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

             (1)วิชาคอมพิวเตอร์ :สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  

             (2) วิชาภาษาไทย  : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

  ข. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง :  ความรู้ทางกายภาพบำบัด 

   เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

    ค. สอบสัมภาษณ์  (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

 

10. การประกาศผลการคัดเลือก

        10.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ 31 มกราคม 2560

     10.2  กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

        10.3  ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

        หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

 

11.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

        11.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        11.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        11.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

        11.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 


TOP