ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ) ถึง 28 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 60

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-22

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-Phd59.php

TOP