ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวน 1 อัตรา  ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

                ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

       - ทำวิทยานิพนธ์เน้นทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยใช้พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  หรือมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

       - ต้องผ่านการเรียนรายวิชา Population Genetics และ Bayesian Analysis หรือ Generalized linear mixed models ในระดับบัณฑิตศึกษา

       - ต้องจบปริญญาตรีทาง วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)   หรือ วท.บ. สัตวศาสตร์   หรือ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเอก

      - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า) ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

       3.1  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

               -  มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

                -  มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

      3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

      3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.  อัตราเงินเดือน   วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท 

       ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ  เช่น  มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทำขวัญฯ  ประกันภัยอุบัติเหตุ   

เงินชดเชย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นต้น

 

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

      6.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 รูป

      6.2  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

      6.3  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 

      6.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว  จำนวน 1 ฉบับ

      6.5  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

      6.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เป็นต้น   จำนวน 1 ฉบับ

      6.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

 

       ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

7.  การสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 11-27 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ได้ที่

 (1)  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/42-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

โทร. 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248

 (2)  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

โทร. 0-7567-3704   โทรสาร 0-7567-3708

 

 หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง   สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ ได้ที่  http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

 วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 

8.  การดำเนินการคัดเลือก

       มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

       8.1  ขั้นตอนที่ 1  พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา  ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ

       8.2  ขั้นตอนที่ 2

         (1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว  กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที    เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ  การถ่ายทอดความรู้   ความสามารถด้านวิชาการ  และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี

  ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด  อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

 (2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

 

9.  การประกาศผลการคัดเลือก  

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  กำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

         10.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

       10.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้    มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

       10.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ  ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

       10.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

 

 


TOP