ม.วลัยลักษณ์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช