นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)