ข่าวการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)

Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน RSC Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists จากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (the Royal Society of Chemistry, RSS) เป็นจำนวนเงิน 800 ปอนด์ เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ the 8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN8) ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมือง Queenstown ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ "Controlled Synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 Nanoparticles in a Reverse Microemulsion"

นอกจากนี้ Mrs. Sharon E. Lazaro จะเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ the second SANZMAG workshop, SANZ-O-MAG2 ณ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนที่จะไปร่วมงาน AMN8 ซึ่งการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะเป็นโอกาสที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการด้านวัสดุแม่เหล็กจากนักวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก

Mrs. Sharon E. Lazaro เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก Walailak University International Scholarship for Postgraduate Scholarship Program มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ และ CLSU Faculty Development Program ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.เดวิด ฮาร์ดิง

ภายในเวลา 1 ปีการศึกษา (3 ภาคการศึกษา) Sharon ได้เรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกำหนด และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปลายเดือนมกราคมนี้จะทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่หลักสูตรฯ ได้วางแผนร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด

TOP