อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)