กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560 และวันประกาศผล