ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม 3 บริษัทเอกชน
ต่อยอดงานวิจัยเพื่อสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับ นายโอลาล วัฒนวินิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียแอนด์แปซิฟิคควอลิตี้เทรด จำกัด นายชาญเดช วังสะวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หมื่นทิพย์ จำกัด และ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ กรรการผู้จัดการบริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทดังกล่าวและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

การลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมังคุด ระหว่างบริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิคควอลิตี้เทรด จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ระหว่างบริษัท หมื่นทิพย์ จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล จำกัดและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งทั้ง 3 บันทึกข้อตกลงมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำคัญยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษา นักวิจัย ให้มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP