ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร