ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 76 อัตรา โดยมีรายละเอียด

ก. ตำแหน่ง จำนวน(อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน
1. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. จบปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานดี

ภาระงาน
1. คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
2. ประสานงานระหว่างพนักงาน ผู้คุมงานและหัวหน้าชุดเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน
3. วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหัวหน้างาน
4. ควบคุมดูแล ชี้แจง ทำความเข้าใจ กำหนดหน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน
5. ควบคุมการทำงาน ควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงานและตรวจสอบงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งปริมาณงานและคุณภาพ
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,000 บาท

2. ผู้คุมงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการควบคุมงานและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดี
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยทั้งปริมาณงานและคุณภาพงาน
2. วางแผนการดำเนินงานและประสานงานระหว่างพนักงานและหัวหน้าชุดเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 9,500 บาท

3.หัวหน้าชุด จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคบ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดี
6.มีความรู้ด้านพันธุ์ไม้เป็นอย่างดี
7.สามารถอธิบายและแนะนำการทำงานแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
8. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในงานภูมิทัศน์ในกลุ่มอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ชี้แนะ หรือแนะนำการทำงานต่อพนักงานในกลุ่มได้
3. ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างต่อพนักงานในกลุ่ม
4. รายงานผลและปัญหาการปฏิบัติงาน
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

4. พนักงานสถานเพาะชำ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีประสบการณ์หรือความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การดูแลรักษาพันธุ์ไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์รู้จักการปฏิบัติงานในแปลงพันธุ์ไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในงานขยายพันธุ์ไม้ งานดูแลพันธุ์ไม้ในสถานเพาะชำ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

5. พนักงานประจำเครื่องสับย่อย 2 เครื่อง จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และความชำนาญในการใช้และซ่อมบำรุงเบื้องต้น
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาp


ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่สับย่อยกิ่งไม้และใบไม้
2. ขึ้นกองปุ๋ยหมัก ,กลับกองปุ๋ยหมัก
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

6. พนักงานกวาดหญ้านวลน้อย,กวาดถนนและลานจอดรถ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานเป็นอย่างดี
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่กวาดหญ้านวลน้อยทุกพื้นที่
2. กวาดลานจอดรถและถนนทุกสาย
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

7. พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี
3.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5.มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือตัดแต่งกิ่งอย่างถูกต้องตามหลักการดูแลไม้ยืนต้น
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นไม้
2. ตัดตกแต่งกิ่ง เก็บ กวาด ให้เรียบร้อย
3. ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ที่คาดว่าน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ช่อดอกปาล์มขนาดใหญ่ร่วงหล่น กิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟ
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

8. พนักงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์
5. มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
7. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งไม้พุ่ม
2. พรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ย
3. กำจัดศัตรูพืชและวัชพืช
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

9. พนักงานตัดหญ้านวลน้อย จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และความชำนาญในการใช้และซ่อมบำรุงเบื้องต้นและการดูแลเครื่องยนต์
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหญ้า
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

10. พนักงานขับรถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และความชำนาญในการใช้และซ่อมบำรุงเบื้องต้น และดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหญ้า
3.ตรวจสอบสภาพรถนั่งขับก่อนใช้งานทุกครั้งและทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

11. พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ด้านพันธุ์ และขั้นตอนการปลูกพันธุ์ไม้เป็นอย่างดี
6. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดต่างๆ
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

12. พนักงานอุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์หรือความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การดูแลรักษาพันธุ์ไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ รู้จักการปฏิบัติงานในแปลงพันธุ์ไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์

ภาระงาน
1.ปฏิบัติหน้าที่ในอุทยานพฤกศาสตร์
อัตราค่าจ้าง อัตรา 300 บาท/วัน

ข. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ค. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
1.สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

ง. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี)

จ. การสมัคร
1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท
2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม 2560 เวลา 09.00–16.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักกษณ์ ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการตรวจหาสารเสพติดในวันสอบคัดเลือก

ช. กำหนดการสอบและประกาศผลการคัดเลือก
- รับสมัคร วันที่ 16-19 มกราคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 มกราคม 2560
- สอบคัดเลือก วันที่ 23-24 มกราคม 2560
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2560
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ซ. เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ตามความเหมาะสม
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย


TOP