สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)