ข่าวทั่วไป

การคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงาน "วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560" ซึ่งกำหนดจัด ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอไปยัง "ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยจ่าหน้าซองปิดผนึกถึง "ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์" ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 11.30 น. และกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ยื่นข้อสเนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำหนดนัดดูพื้นที่ในการจัดงาน ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โดยกำหนดจุดนัดพบ ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673716-21 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ การคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560

TOP