ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 3 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2535

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา 

            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

            - ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือเทียบเท่า 

           - หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

            ภาระงาน  : รับผิดชอบการประสานจัดเตรียมและคุมรายวิชาปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

               1. งานเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการโดยจัดเตรียมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ และการเป็นผู้ประสานและคุมรายวิชาปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               2. งานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อทำการขอซื้อ/จ้าง ตามงบประมาณประจำปี

               3. ดูแลงานโครงการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

               4. งานด้านบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิจัย

               5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

     2.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาว่าสอดคล้องหรือตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ 

            - ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)  TOEICไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือเทียบเท่า 

            - หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

            ภาระงาน  : รับผิดชอบการประสานจัดเตรียมและคุมรายวิชาปฏิบัติการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

               1. งานเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการโดยจัดเตรียมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ และการเป็นผู้ประสานและคุมรายวิชาปฏิบัติการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               2. งานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อทำการขอซื้อ/จ้าง ตามงบประมาณประจำปี

              3. ดูแลงานโครงการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

              4. งานด้านบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิจัย

              5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

     2.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา 

            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ สถ.บ./ศ.บ. สาขาสถาปัตยกรรม/การออกแบบ   หรือวุฒิ วท.บ./วศ.บ. สาขาวัสดุศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาว่าสอดคล้องหรือตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ 

            - ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือเทียบเท่า 

           - หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

            ภาระงาน : รับผิดชอบการประสานจัดเตรียมและคุมรายวิชาปฏิบัติการสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

               1. งานเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการโดยจัดเตรียมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ และการเป็นผู้ประสานและคุมรายวิชาปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               2. งานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อทำการขอซื้อ/จ้าง ตามงบประมาณประจำปี

               3. ดูแลงานโครงการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

               4. งานด้านบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิจัย

               5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

        3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

         3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

         3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

        3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4.  อัตราค่าตอบแทน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 19,000 บาท

 

5.  เงื่อนไขการจ้าง     จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

       -  สัญญาแรก 2 ปี  โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน  และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี     

       -  สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

 

6.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

           ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

 

7.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร  

        7.1  ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   ตามแบบของมหาวิทยาลัย   ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7567-3704  โทรสาร 0-7567-3708  หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19    เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   โทร.0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248   หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html

     7.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี   จำนวน 2 รูป

        7.3  สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ

         7.4  สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ 

         7.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

         7.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1  ฉบับ

         7.7  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1  ฉบับ

          7.8  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1  ฉบับ

 

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น   และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

 

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

   

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

8.  การสมัคร

       8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร   ในอัตราฉบับละ 200 บาท     ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช    หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพมหานคร    อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ    ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00–15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

    8.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช      หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ   ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

9.  การคัดเลือก

        มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

        9.1  ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่  คุณวุฒิและสาขาการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่

         9.2  ขั้นตอนที่ 2  มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้

    ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

         (1) วิชาคอมพิวเตอร์  : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  

              (2) วิชาภาษาไทย  : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

                   ข.  สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง  :  ความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ 

    เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

    ค.  สอบสัมภาษณ์  (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

 

10. การประกาศผลการคัดเลือก

       10.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ 13 มีนาคม 2560   

    10.2  กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

       10.3  ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

       หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

 

11.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

        11.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

        11.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        11.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

        11.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 


TOP