ข่าวทั่วไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยภาพรวมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดี คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และพูดคุยนำเสนอข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล จำนวน 168 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง 01301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP