ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/๒๕๕9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/๒๕๕9  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559  นั้น

 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้ 

 

1. รายชื่อ 

     007  นางสาวสุจิรา  จันทนา

     011  นางสาวพุมรินทร์  ลือชา 

     012  นายธีรพล  สายหู 

 

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์  

            มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 


TOP