ข่าวทั่วไป

เชิญชวนฝึกอบรมค่าย "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1"

ด้วยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1" ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ส่งเสริมให้บุคลากรครู และบุคลากรในหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ ได้เสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การจำแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่นักเรียนและชุมชนเกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสังคม

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7567-3000 ต่อ 4114 โทร. 0802653578 หรืออีเมล์ aksaraphat.c@gmail.com

เอกสารแนบโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/images/doc/17016001.pdf

TOP