ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้
1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
2.โต๊ะอ่านหนังสือสีไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3.โต๊ะอ่านหนังสือสีเทา ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
4.โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก ราคาตัวละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
5.เก้าอี้อ่านหนังสือขาเหล็ก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน)
6.เก้าอี้อ่านหนังสือพลาสติก ราคาตัวละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)
7.เตียงนอนไม้ ราคาเตียงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดเวลาการขาย
วันที่ 30 มกราคม 2560
-เวลา 09.00 – 12.00 น หอพักลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18
-เวลา 13.00 – 16.00 น หอพักลักษณานิเวศ 5 และ 7

วันที่ 31 มกราคม 2560
-ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น หอพักลักษณานิเวศ 1, 3, 11 และ 13
-ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น อาคารประกอบหอพักลักษณานิเวศ 14

ขั้นตอนการขาย
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ
2.เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 10 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 10 นาที )
3.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ
5.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุที่ตนเองสั่งซื้อมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุและต้องดำเนินการขนย้ายออกจากหอพักทันที สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 0 7567 3779

TOP