ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR)

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน นักสถิติ และนักวิจัย สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บัดนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิภาดา อามิตร

2. ตำแหน่งนักสถิติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายซูไฮมิ บูยา

3. ตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเพื่อการยืนยันสิทธิ์และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (ตามวุฒิที่จ้าง)
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าศาลาให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 2560)

สำหรับการจัดส่งเอกสารและหลักฐาน ดำเนินการส่งมายัง
อาจารย์ ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

(ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยส่งเอกสารด่วนพิเศษ EMS)

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการบรรจุแต่งตั้งและการติดต่อที่พัก สามารถติดต่อ นางสาวรัตติยา อักษรทอง โทร 080-056-4476

TOP