ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
002 นางสาวปานฟ้า พรหมแก้ว
004 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
005 นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูผล
006 นางสาวเกษวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
007 นางสาวลลิดา สังข์ทอง
009 นางสวศศิธร เลาหกุล

มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่งหากไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP