ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าสหกิจศึกษานานาชาติ ส่ง นศ.ปฏิบัติงานจริง 16 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ 16 ประเทศ ครอบคลุมทั่วโลก มุ่งสร้างสมรรถนะสากล นักศึกษามีประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมรรถนะความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมการทำงานให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจัดค่ายทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงมีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อช่วยทำหน้าที่เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประกอบด้วย สถานทูตฯ สถานกงสุล สถาบันการศึกษาต่างๆและบริษัทเอกชนใน 16 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ลาว ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี ฮังการี แอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐเช็ค

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา ด้วยความมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตพร้อมทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศจึงได้มีการส่งนักศึกษาไทยยังประเทศต่างๆให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าว

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP