สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ"University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives"