ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕60 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 นั้น

ก. รายชื่อ 001 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP