มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ”