มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"