ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีรวมใจใต้ร่มพระบารมี