ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ราย ดังนี้
001 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
004 นายสันติ บูหลัง
005 นางสาวฐิมาภรณ์ ศรีจันทร์
006 นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP