ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ราย ดังนี้
002 นางสาวอาดีละห์ สาและ
003 นางสาวพิมพ์นารา เชาวลิต
009 นางสาวโสภา จันทมาศ
010 นางสาวณัฎฐนริน สมจิตร
102 นางสาวสุธิดา วิเศษสาธร
103 นางสาวอรวรรณ มานะจิตต์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP