ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1.นางสาวบุรณี เสลา
สำรอง
ลำดับที่ 1.นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยชู
ลำดับที่ 2.นายสุนันท์ ช่วยชู

ตำแหน่ง ผู้คุมงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1.นายอภิสิทธิ์ บุญทองใหม่
2.นางสาวศิริพร อ่องสุทธิ

ตำแหน่ง หัวหน้าชุด

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางเพ็ญทิพย์ จันทร์หริก
2. นางยุพา รัชนี
3. นางสุวรรณา คงพันธ์
4. นัยนา เอียดเหตุ
5. นางสาวขวัญใจ สุขสบาย
6. นายศึกษา หนูคง
7. นางสาวปรีดา ช้างดำ

ตำแหน่ง พนักงานสถานเพาะชำ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางจรรยา เรตประดิษฐ์
2. นางถนอม นวลแป้น
3. นางหนูจาง คงกัน
4. นางเปรมใจ ศรีวิสุทธิ์
5. นางสุดา เอียดเหตุ
6. นางสาวพรทิพย์ ไชยด้วง

ตำแหน่ง พนักงานประจำเครื่องสับย่อย 2 เครื่อง

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวสุพร ศรีสมบัติ
2. นางสาวสุภาณี คีรีโชติ
3. นางอารี ดวงแก้ว
4. นายสมบูรณ์ ดิตตรักษณ์

ตำแหน่ง พนักงานกวาดหญ้านวลน้อย,กวาดถนนและลานจอดรถ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวพัชรี จันทร์ใหม่
2. นางติ๋ม รอบคอบ
3. นางสุภา สุขเดโช
4. นางสาวปานฤทัย ราชอำไพ

ตำแหน่ง พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นายสมรัก ใจเย็น
2. นายเรืองศักดิ์ ดวงมณี
3. นายสมคิด เอมเขียน
4. นายปรีชา ทับเพ็ชร

ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษา
ภูมิทัศน์
1. นายณัฐวุธ บุระวงค์
2. นางสาวชนิตา สุขรา
3. นายพงศธร จันชุม
4. นางสาวกรวลัย นาวารี
5. นางสาวสุวนี สมสังข์
6. นายพรเทพ ส้มแป้น
7. นางปิยณิฏา มัจฉาวานิช
8. นางสาวเสาวลักษณ์ โชติกะ
9. นางสำรวย พันธนิตย์
10. นางยุพิน ผาสุก
11. นางศิริพร ศรีสว่าง
12. นายชัยธวัช บุญปาน
13. นายกิติศักดิ์ อินทสุทธิ์
14. นายวิทวัส ฤทธิ์มุณี
15. นายธีรพงศ์ สมัน
16. นางอังคณี โต๊ะหลี
17. นางสาวเรวดี กำลังแก้ว
18.นางสาวอารี สมัน

ตำแหน่ง พนักงานตัดหญ้านวลน้อย
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นายมารุต บุญรอด
2. นายนิคม รอบคอบ
3. นายธีระ กลิ่นมาลี
4. นายพิษณุ แก้ววิหค
5. นายเสถียรพงษ์ แสงวิเชียร
6. นายพงษ์เทพ เวชประสาร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถตัดหญ้านั่งขับ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

1. นายกฤษฎา รัตโน
2. นายวงศ์ษา ใจกระจ่าง

ตำแหน่ง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางมณฑิรา นาคบาตร
2. นางสุดใจ หมินหมัน
3. นางบุญศรี แก้ววิหค
4. นางสาวหนึ่งฤทัย กันต๊ะไชย
5. นางสมร ทวีเมือง
6. นางอาภรณ์ แก้วเมือง
7. นางกัญญาภัค ฤทธิมุณีย์
8. นางจรรยา ครุฑทิน
9. นางวันเพ็ญ ศรีนุกูล
10. นางหนูบาย สุทธิรักษ์
11. นางสาวสมร โต๊ะหนะ
12. นางสาวรัตนา ซังเอียด
13. นางสาววรรณา ช้างนิล
14. นางเพ็ญศรี มีศรี
15. นายวิทวัส พิทักษ์กุล
16. นายสุนันท์ มะสารี
17. นายประพันธ์ คงคล้าย
18. นายสมคิด จันทอง
19. นายวิโรจน์ พรมแก้ว
20. นายบุญส่ง บุญดัด
21. นายวิทยา คารวินพฤกษ์
22. นายสมพงศ์ คงชนะ
23. นางสาวอ้อย ชาลีจูม
24. นายธนดิษฐ์ ทองปานดี
25. นายศรีสุวรรณ แซ่เฮง

ตำแหน่ง พนักงานอุทยานพฤกษศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวทิพย์ธิรา เลิศลัพ
2.นายธนิต ชนะภัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก”ตัวจริง” ให้มารายงานตัวเพื่อการยืนยันสิทธิ์และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาวลัยลักษณ์ เท่านั้น

 


TOP