มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม วัฒนธรรมศรีวิชัย...แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์