ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม วัฒนธรรมศรีวิชัย...แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUSP) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Industrial Design Camp : วัฒนธรรมศรีวิชัย...แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Cultural Heritage Development Project) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะพีค บูติค จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียติรจาก คุณปรีดา อ่อนประดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP 3-5 ดาว ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(WUSP) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs และผู้ประกอบการ OTOP ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อม ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตามลักษณะเด่นของวัฒนธรรมศรีวิชัย (SrivijayaCultural Heritage) นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสานต่อกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา OTOP ของประเทศสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

TOP