กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากพญา