ข่าวเด่น

กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากพญาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และองค์การนักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประกอบด้วย การฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนจากปัญหาอุทกภัย จัดชุดถุงยังชีพเพื่อมอบให้นักเรียน นอกจากนี้ ยังได้มอบของบริจาค อาทิ กระเป๋ามหาวิทยาลัย ชุดเครื่องเขียน น้ำดื่ม ขนม ฯลฯ และจัดกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กสัญจรชุมชน ที่โรงเรียนบ้านปากพญา โดยมี นายยุทธพล อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 300 คน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายยุทธพล อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุนดูแลเป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากสิ่งของที่มหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณได้ร่วมบริจาค นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมที่บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมจัดขึ้น ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือแก่มหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโอกาส ต่อไป

ภาพกิจกรรม

TOP