ข่าวทั่วไป

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มวล.

คณะครูและนักศึกษา ปวส. 2 การเลขานุการ และปวส. 2 การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 41 คน ศึกษาเรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP