ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.๕๗) ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้