คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง