ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการ CE-HSMR ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “ผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัดขั้นสูง ครั้งที่ 1”ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัดขั้นสูง ครั้งที่ 1” ซึ่งถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) โดย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านแอลกอฮอล์

ในการประชุมเดียวกันนี้ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย อดีตรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน
ประมวลภาพ

TOP