นักวิชาการ CE-HSMR ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “ผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัดขั้นสูง ครั้งที่ 1”