ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 25 ปี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และในปี พ.ศ.2560 เป็นการจัดประกวดครั้งที่ 15 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26, 28 และ 30 มีนาคม 2560 ณ เวทีการลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา เป็นกิจกรรมสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงของการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 ฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีด้วย

ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประเภทเพลงบอกเยาวชนดังกล่าว โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/?p=1119

TOP