ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 25 ปี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และในปี พ.ศ.2560 เป็นการจัดประกวดครั้งที่ 16 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกคำประพันธ์ไทยประเภทร้อยกรอง และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนนักศึกษาด้านทักษะภาษาไทย เป็นกิจกรรมสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงของการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 ฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีด้วย

ในการนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองดังกล่าว โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/?p=1098
TOP