ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลาการส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 (Deadline:25/04/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยมีประเภทรางวัลดังนี้

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ประจำปี 2560 ท่านสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้ที่สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ird.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3565-7

ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

แบบขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th
TOP