สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต