ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ศักยภาพสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการรับใช้สังคม" (รายการสด) ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ศักยภาพสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการรับใช้สังคม" (รายการสด) ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมรายการ ดำเนินรายการโดย นายฐชนม์พรหม สมสุข และนางสาวปิ่นมณี นาควารี

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการนี้ทั่วประเทศ ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง PSI ช่อง 261 ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง IPM UP ช่อง 238 และเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้เสาอากาศ ชมทางเว็บไซต์http://www.nbtnst.go.th/index.php ทาง Facebook สทท.นครศรีธรรมราช ทางแอฟพลิเคชั่น NBT นครศรีธรรมราชและรับฟังทางสถานีวิทยุชุมชน นครเรดิโอ FM 101.5 MH

TOP