ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues (ครั้งที่ 2)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนไปสู่ภาคปฏิบัติ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นข้ามวัฒนธรรมผ่านการเสวนาทางวิชาการในบริบทที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำวิธีการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้น เป็นการการเสวนาทางวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ นิทรรศการประกวดภาพถ่าย “Tom Yum Kung Across The Lens” หรือ “แซ่บทะลุเลนส์” เพื่อสะท้อนภาพอาหารไทย “ต้มยำกุ้ง” ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่นๆ และแสดงถึงการวิเคราะห์ประเด็นข้ามวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นางสาวอริศรา นิมวรรณ์ ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววริภัทร เทพทุ่งหลวง เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอัฐพล เงินถาวร เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (one-act play) โดยเนื้อหาได้จากการตีความบทกวี “Search for My Tongue” โดย Sujata Bhatt และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “On a Language Learning Journey” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเจนจิรา สว่างเย็น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นาย Yakraj Rokaya มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอาฟีกะห์ สะมูดิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำความรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์ในการสืบค้นภาคสนามมาสู่กระบวนการนำเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการ สามารถถ่ายทอดและบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ทำให้นักศึกษาเรียนรู้กว้างกว่าในชั้นเรียน เช่น การนำความรู้ด้านวรรณกรรมมาใช้ตีความบทกวีและการแสดงละครสั้น ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันและสร้างสรรค์ผลงาน สร้างเครือข่ายกับทางสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน มีการเกื้อกูลกัน มีการรับรู้และต่อยอดทางวิชาการ เพื่อความงอกงามทางความคิดอันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบุคคลในโลกปัจจุบันและสร้างความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP