มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues (ครั้งที่ 2)