ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ